சொ.செ.சூ – 11/10/2007.

தமிழ் இணைய புல்டோசர்கள் ஒவ்வொரு வாரயிறுதியிலும் தமிழர் வாழ்வு மேம்பட கருத்துப்படங்களை வெளியிடுவது வழக்கமாகிவிட்டது. அதனால் நானும் வாரநடுவில் கருத்து செய்தியை வெளியிட்டால் என்ன என்று தோன்றியது. அதனால் தான் இந்த சொ.செ.சூ பதிவு.

இச்செய்திகள் *அசைவ* ஐட்டங்களாக இருப்பதால், சைவ பட்சிணிகள் வலது மேல் கோடியில் இருக்கும் இண்டூ பட்டனை அழுத்தவும். ஒருவேளை இவைகள் எஸ்.எம்.எஸிலோ, மின்மடலிலோ ஏற்கனவே வந்திருக்கக்கூடும் அல்லது கூடிய விரைவில் இவைகளை நீங்கள் “கிங் குவீன் ஜாக்”கில் கேட்கலாம். எந்த லெவலுக்கு இறங்கலாம் என்று தெரியாததால் கொஞ்சம் மைல்டாக இருப்பதையே போட்டுள்ளேன்.

=======================================================================================

The kindergarten class had a homework assignment to find out about something exciting and relate it to the class the next day. When the time came for the little kids to give their reports, the teacher was calling on them one at a time. She was reluctant to call upon little Johnnie, knowing that he sometimes could be a bit crude. But eventually his turn came.

Little Johnnie walked up to the front of the class, and with a piece of chalk, made a small white dot on the blackboard, then sat back down. Well the teacher couldn’t figure out what Johnnie had in mind for his report, so she asked him just what that was.

“It’s a period,” reported Johnnie. “Well I can see that,” she said, “but what is so exciting about a period.”

“Damned if I know,” said Johnnie, “but this morning my sister said she missed one. Then Daddy had a heart attack, Mommy fainted and the man next door shot himself.”
=======================================================================================

One day John decides to invite Mark on a trip on his private jet. Whilst on this luxury aeroplane Mark asks where the toilet is. John shows him and says to him “inside there are 3 buttons, whatever you do don’t press the third one.”

Mark proceeds to the toilet and does his business. Whilst sitting on the toilet he presses the first button. Suddenly his privates are cleaned thoroughly. He enjoys this and presses the second button. Dryers appear and dry his privates. He is intrigued to find out what button 3 does, so he pushes it.

The next thing Mark sees is John staring at him…..”what happened?” Mark asks shakily. “Well you pressed the third button and now you are in hospital.” “Why do my privates hurt so bad?” Mark asked anxiously..John replies “Well you activated the automatic tampon remover.”
=======================================================================================

The husband leans over and asks his wife, “Do you remember the first time we had sex together over fifty years ago?

We went behind this very tavern where you leaned against the back fence and I made love to you.”

“Yes, she says, “I remember it well.

“OK,” he says, “How about taking a stroll around there again and we can do it for old time’s sake?”

“Oh Charlie, you old devil, that sounds like a crazy, but good idea!”

A police officer sitting in the next booth heard their conversation and, having a chuckle to himself, he thinks to himself, I’ve got to see these two old-timers having sex against a fence. I’ll just keep an eye on them so there’s no trouble. So he follows them.

The elderly couple walks haltingly along, leaning on each other for support aided by walking sticks.

Finally, they get to the back of the tavern and make their way to the fence. The old lady lifts her skirt and the old man drops his trousers.

As she leans against the fence, the old man moves in. Then suddenly they erupt into the most furious sex that the policeman has ever seen. This goes on for about ten minutes while both are making loud noises and moaning and screaming… ..

Finally, they both collapse, panting on the ground. The policeman is amazed. He thinks he has learned something about life and old age that he didn’t know After about half an hour of lying on the ground recovering, the old couple struggle to their feet and put their clothes back on.

The Policeman, is still watching and thinks to himself, this is truly amazing, I’ve got to ask them what their secret is. So, as the couple passes, he says to them, “Excuse me, but that was something
else. You must’ve had a fantastic sex life together. Is there some sort of secret to this?”

Shaking the old man is barely able to reply, “Fifty years ago that wasn’t an electric fence.”

Posted in சொ.செ.சூ. Comments Off on சொ.செ.சூ – 11/10/2007.
%d bloggers like this: